Romana


PRIMARIA COMUNEI DELENI
ANGAJARI

     Nr.8032/2/6 Noiembrie 2008

     A N U N T

    In vederea  organizarii concursului de recrutare privind ocuparea functiei publice de executie vacanta la compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara din aparatul de specialitate al Primarului comunei Deleni, de referent, clasa a III-a, gradul-principal,treapta de slarizare - 3, se face public prin afisare pe pagina proprie de internet si la sediul Primariei Deleni a urmatorului anunt:
     Denumirea functiei publice vacante pentru care se organizeaza concursul de recrutare este:
 • referent, clasa a III-a, gradul –principal, treapta de slarizare – 3, la  compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara;
    probele stabilite pentru concurs:
 • proba scrisa
 • interviu
     Conditiile de desfasurare a concursului:
 • la data de 8 Decembrie 2008, ora 10.00 la sediul Primariei Deleni, va avea loc proba scrisa;
 • la data de 11 Decembrie 2008 , ora 10.00 la sediul Primariei Deleni va avea loc –Interviul;
 • la data de 7 Noiembrie 2008 se va publica anuntul privind concursul la Monitorul Oficial al Romaniei partea a III-a si intr-un cotidian de larga circulatie;
 • la data de 6 Noiembrie 2008 se vor afisa la sediul Primariei Deleni si publica pe site-ul propriu,conditiile de participare si de desfasurare a concursului, bibliografia,tematica si alte date necesare desfasurarii concursului;
 • data pina la care se pot depune dosarele de inscriere – in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a III-a, adica intre 7 si 26 Noiembrie 2008 , la registratura Primariei Deleni;
    Conditiile de participare la concurs:
 • Candidatii sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 • Virsta de minim 18 ani impliniti;
 • Capacitate deplina de exercitiu;
 • Stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • Studii medii cu diploma de bacalaureat
 • Sa nu fi fost condamnat(a)  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte  de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • Nu a fost destituita dintr-o functie publica  sau nu i-a incetat contractul individual de munca  pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • Nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
 • Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, clasa a III-a, grad –principal, treapta de salarizare -3, sa fie de 5 ani;
 • Conditii specifice prevazute si in fisa postului - cunostinte de operare  calculator-nivel mediu(Word,Excel,Powerpoint)si abilitati in folosirea mijloacelor de comunicatie moderne(internet,e-mail,fax, etc).
 • Cunostintele de operare pe calculator si abilitatile in folosirea mijloacelor de comunicatie moderne(internet,e-mail,fax),se vor testa in cadrul interviului.
    Numele membrilor propusi pentru a face parte din comisia de concurs si  comisia de solutionare a contestatiilor:
 • Pentru comisia de concurs
 • Boboc Mihai – referent clasa a III-a , grad superior , treapta de salarizare -1, compartiment – contabilitate;
 • Davidescu Valeriu – referent clasa a III-a , grad superior , treapta de salarizare -1, compartiment –agricol;
 • Pentru comisia de solutionare a contestatiilor-
 • Petraru Florin – referent clasa a III-a , gradul –superior , trapta de salarizare -1, compartimentul-contabilitate;
 • Buzamurga Angelica – referent clasa a III-a, grad-superior, treapta de salarizare-1, compartiment-agricol.
 • Alte mentiuni referitoare la organizarea concursului sau la conditiile de participare la concurs:
 • in cadrul Primariei Deleni nu au fost functionari publici care sa indeplineasca conditiile pentru a promova pe un post vacant intr-un grad profesional superior pe baza de examen sau concurs , iar postul indeplineste conditiile prevazute de art.35, alin.(4), din OG.nr. 2/2006 privind unele masuri  pentru intarirea capacitatii  administrative a Romaniei  pentru integrarea in Uniunea Europeana.

     Bibliografia:
 • cuprinde acte normative de specialitate , cu relevanta pentru functia  publica vacanta si pentru care se organizeaza concursul;
 • Tematica concursului se va stabili pe baza bibliografiei;
 • Contine in mod obligatoriu Legea nr.188/1999 republicata si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici , republicata;
     Bibliografia pentru ocuparea functiei publice de executie de referent clasa III, grad principal, treapta de salarizare 3(asistent social).
 • Legea 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.188/1999 –Statutul functiuonarilor publici republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.7/2004 privind codul conduita al functionarilor publici
 • Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala ;
 • Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,cu modificarile si completarile ulterioare .
 • H.G nr.577/2008-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata alocatiei de stat pentru copii.
 • O.U.G. nr.105/2003-privind alocatia complementara si de sustinere pentru familia monoparentala ;
 • H.G.nr.1539/2003-privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 105/2003;
 • O.U.G. nr. 148/2005-privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului ,cu modificarile si completarile ulterioare.
 • H.G. nr.1025/2006-privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005;
 • Legea nr.448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr.416/2001-modificata si completata prin Legea 115/2006,privind venitul minim garantat .
 • H.G.nr. 1010/2006-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr.396/2006-privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei ;
 • Ordinul M.M.F.E.S.nr. 976/15.12.2006 si Ministerul Internelor si Reformei in Administratie pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006.
 • Legea nr. 482/2006-privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti ;
 • Legea nr. 164/2007-pentru aprobarea O.G. 3/2007,privind unele masuri financiar fiscale din domeniul protectiei sociale .
 • Ordinul comun M.M.F.E.S. nr. 83/01.02.2007si M.I.R.A.nr. 154/19.02.2007,pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a prevederilor art. I-IV din O.G.3/2007 privind unele masuri financiar fiscale din domeniul protectiei sociale .
 • OUG.nr. 5/2003-privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei ,precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • H.G. nr.1350/2006-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei ,precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul comun al M.M.F.E.S. nr. 988/20.11.2006 si M.I.R.A pentru aprobarea O.U.G107/2006.
 • O.U.G. nr.107/2006 pentru modificarea O.U.G. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei , precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice .
 • H.G.nr. 121/2007-privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei .
 • O.U.G.nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei .
 • Ordinul comun al Ministerului Economiei si Finantelor nr. 920/25.03.2008 si M.M.F.E.S.nr. 209/20.03.2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor O.U. G. 14/2008.
 • O.G.nr. 68/2003-privind serviciile sociale ;
 • O.G.nr. 86/2003-pentru modificare si completarea O.G. 68/2003;
 • H.G.nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2004 precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
 • H.G. nr.723/2006 –privind modificarea H.G. nr. 1024/2004.
 • Legea nr. 272/2004
 • Legea nr. 273/2004
 • Legea nr. 466/2004
 • Legea nr. 4272001
 • Legea nr.705/2001

        PRIMAR                                            SECRETAR
    Ec.DUMITRU PRIGOREANU            GAINA  CONSTANTIN
Anunt Angajare pentru ocupare functie publica de executie - referent
Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC