Romana


PRIMARIA COMUNEI DELENI
ANGAJARI
     JUDETUL IASI
     PRIMARIA COMUNEI  DELENI                               
     localitatea Deleni, str.deleni, telefon/fax: 732040/732070, e-mail: ticutzag@yahoo.com
     Nr. 6420 din 15 Septembrie 2008    

A N U N T

    Primaria comunei Deleni, judetul Iasi, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa III, grad principal, treapta 3, functie vacanta in aparatul de specialitate al Primarului comunei Deleni
 • Conditii de desfasurare a concursului:
 • proba scrisa se va desfasura la data de 23 Octombrie 2008 ora 9.00, la sediul Primariei Deleni;
 • interviul se va desfasura in data de 24 Octombrie 2008 , ora 10.00 la sediul Primariei Deleni , jud.Iasi.
 • dosarele de inscriere se vor depune la Secretarul comunei Deleni - Gaina Constantin in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei  Partea a III a ,
 • Conditii de participare la concurs:
 • Functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul: referent , clasa III,grad principal , treapta de salarizare 3 – 1 post
 • Conditii  de studii : studii medii cu diploma de bacalaureat.
 • Conditii de vechime: minim  5 ani vechime in specialitatea studiilor.
 • Alte conditii specifice  prevazute in fisa postului:
 • cunostinte de operare  calculator-nivel mediu(Word,Excel,Powerpoint);
 • abilitati in folosirea mijloacelor de comunicatie moderne(internet,e-mail,fax).
 • Mentiuni referitoare la conditiile de participare
 • Cunostintele de operare pe calculator si abilitatile in folosirea mijloacelor de comunicatie moderne(internet,e-mail, fax), se vor testa in cadrul interviului.
 • actele necesare la dosarul de inscriere
 • Copia actului de identitate;
 • Formularul de inscriere;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • Copia carnetului de munca  sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca  si , dupa caz, in specialitate;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • Copia  fisei de evaluare a performantelor profesionale  individuale sau, dupa caz , recomandarea  de la ultimul loc de munca;
 • Declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste  ca nu a Desfasurat activitati de politie politica.
     Copiile de pe actele prevazute mai sus  se prezinta insotite de documentele originale      care se certifica pentru conformitate  cu originalul de catre secretar , sau in copii legalizate.
     Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor  de catre secretarul     comunei Deleni.
     Bibliografia va fi afisata la sediul Primariei Deleni.


        PRIMAR                                               SECRETAR
    Ec.DUMITRU PRIGOREANU              GAINA  CONSTANTINLEGISLATIA IN DOMENIUL DE ASISTENTA SOCIALA


 1. Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala ;
 2.  Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,cu modificarile si completarile ulterioare .
 3. H.G nr.577/2008-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata alocatiei de stat pentru copii.
 4. O.U.G. nr.105/2003-privind alocatia complementara si de sustinere pentru familia monoparentala ;
 5. H.G.nr.1539/2003-privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 105/2003;
 6. O.U.G. nr. 148/2005-privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului ,cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. H.G. nr.1025/2006-privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005;
 8. Legea nr.448/2006-privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 9. Legea nr.416/2001-modificata si completata prin Legea 115/2006,privind venitul minim garantat .
 10. H.G.nr. 1010/2006-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 11. Legea nr.396/2006-privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei ;
 12. Ordinul M.M.F.E.S.nr. 976/15.12.2006 si Ministerul Internelor si Reformei in Administratie pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006.
 13. Legea nr. 482/2006-privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti ;
 14. Legea nr. 164/2007-pentru aprobarea O.G. 3/2007,privind unele masuri financiar fiscale din domeniul protectiei sociale .
 15. Ordinul comun M.M.F.E.S. nr. 83/01.02.2007si M.I.R.A.nr. 154/19.02.2007,pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a prevederilor art. I-IV din O.G.3/2007 privind unele masuri financiar fiscale din domeniul protectiei sociale.
 16. UG.nr. 5/2003-privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei ,precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 17. H.G. nr.1350/2006-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei ,precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 18. Ordinul comun al M.M.F.E.S. nr. 988/20.11.2006 si M.I.R.A pentru aprobarea O.U.G107/2006.
 19. O.U.G. nr.107/2006 pentru modificarea O.U.G. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice .
 20. H.G.nr. 121/2007-privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei .
 21. O.U.G.nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei .
 22. Ordinul comun al Ministerului Economiei si Finantelor nr. 920/25.03.2008 si M.M.F.E.S.nr. 209/20.03.2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor O.U. G. 14/2008.
 23. O.G.nr. 68/2003-privind serviciile sociale ;
 24. O.G.nr. 86/2003-pentru modificare si completarea O.G. 68/2003;
 25. H.G.nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2004 precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
 26. H.G. nr.723/2006 –privind modificarea H.G. nr. 1024/2004.
 27. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioareANUNT
    La data de 06.08.2008 ora 10.00, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata, a unei persoane in functia/meseria de "MUNCITOR CALIFICAT".
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul com. Deleni, pana la data de 04.08.2008, ora 16.00, cu urmatoarele documente:
 • cerere, insotita de un CV si eventuale referinte,
 • BI/CI, original si copii,
 • Livret militar, original si copii,
 • Certificate de nastere, casatorie, original si copii (unde este cazul),
 • Carnet de munca, original si copie,
 • Adeverinta medicala,
 • Cazier,
 • Diploma de studii, original si copie,
 • alte deocumente legale care sa ateste pregatirea profesionala.
Conditii obligatorii de participare la concurs:

 • experienta profesionala de minim 5 ani,
 • seriozitate si interes profesional
Bibliografie/Tematica

 • Legea nr. 215/2001 Privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
                           Primar                           Secretar
                    Dumitru Prigoreanu                 Gaina Constantin


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................


ANUNT

    La data de 25.07.2008 ora 10.00, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata, a unei persoane in functia/meseria de "AUDITOR".
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul com. Deleni, pana la data de 21.07.2008, ora 16.00, cu urmatoarele documente:
 • BI/CI, original si copii,
 • Livret militar, original si copii,
 • Certificate de nastere, casatorie, original si copii (unde este cazul),
 • Carnet de munca, original si copie (unde este cazul),
 • Adeverinta medicala,
 • Cazier,
 • Diploma de studii, original si copie,
 • cerere,
 • aviz D.G.F.P
Conditii obligatorii de participare la concurs:

 • studii superioare cu licenta in stiinte economice
 • vechime in specialitate de minim 5 ani
 • prezenatrea pina la data intrarii in concurs a avizului datde serviciul Audit din cadrul DGFP Iasi
 • cunostinte de operare PC
Bibliografie/Tematica

 • Legea nr. 215/2001 Privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea Nr. 672/2002 privind auditul public intern;
 • Ordinul MFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit;
 • Alte acte normative specifice ce vor fi comunicate de catre DGFP Iasi si secretarul comunei Deleni.
                           Primar                           Secretar
                    Dumitru Prigoreanu                 Gaina Constantin


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................


ANUNT
    La data de 17.07.2008 ora 10.00, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata, a unei persoane in functia/meseria de "SOFER".
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul com. Deleni, pana la data de 14.07.2008, ora 16.00, cu urmatoarele documente:
 • Cerere, insotita de un CV si eventual referinte,
 • BI/CI, original si copii,
 • Livret militar, original si copii,
 • Certificate de nastere, casatorie, original si copii (unde este cazul),
 • Carnet de munca, original si copie (unde este cazul),
 • Adeverinta medicala,
 • Cazier,
 • Diploma de studii, original si copie,
 • Documente legale care sa ateste pregatirea profesionala
Conditii obligatorii de participare la concurs/examinare

 • Experienta profesionala atestata de carnet de conducere categoria B, C, E, si atestat
 • Seriozitate si interes profesional.
Bibliografie/Tematica

 • Legea nr. 215/2001 Privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG 195/2002 Privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
                           Primar                           Secretar
                    Dumitru Prigoreanu                 Gaina Constantin


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................


ANUNT

    La data de 20.05.2008 ora 10.00, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata, a unei persoane in functia/meseria de "SOFER".
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul com. Deleni, pana la data de 16.05.2008, ora 16.00, cu urmatoarele documente:
 • Cerere, insotita de un CV si eventual referinte,
 • BI/CI, original si copii,
 • Livret militar, original si copii,
 • Certificate de nastere, casatorie, original si copii (unde este cazul),
 • Carnet de munca, original si copie (unde este cazul),
 • Adeverinta medicala,
 • Cazier,
 • Diploma de studii, original si copie,
 • Documente legale care sa ateste pregatirea profesionala
Conditii obligatorii de participare la concurs/examinare

 • Experienta profesionala atestata de carnet de conducere categoria B, C, E,
 • Seriozitate si interes profesional.
Bibliografie/Tematica

 • Legea nr. 215/2001 Privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG 195/2002 Privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
                           Primar                           Secretar
                    Gh. Furtuna                  Gaina Constantin


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................


    Nr. 745/7.02.2008

ANUNT

    La data de 22.02.2008, ora 13.00, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata, a unei persoane in functia vacanta de "auditor".
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul comunei Deleni, pana la data de 20.02.2008, ora 16.00, cu urmatoarele documente:
 • BI/CI, original si copii,
 • livret militar, original si copii,
 • certificate de nastere, casatorie, original si copii,
 • carnet de munca, original si copie,
 • adeverinta medicala,
 • cazier,
 • diploma de studii, original si copie,
 • cerere,
 • aviz DGFP.
Conditii obligatorii de participare la concurs:
 • studii superioare cu licenta in stiinte economice,
 • vechime in specialitate de minim 8 ani prezentarea pana la data intrarii in concurs a avizului dat de serviciul Audit din cadrul DGFP Iasi,
 • cunostinte de operare PC.
Tematiaca - Bibliografie
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,
 • Ordinul MFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale pentru exercitarea activcitatii de audit,
 • Alte acte normative specifice ce vor fi comunicate de catre DGFP Iasi si secretarul comunei Deleni.
                      Primar                                                               Secretar

                Gheorghe Furtuna                                              Gaina Constantin


 ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

    Nr. 744/7.02.2008

ANUNT

    La data de 22.02.2008, ora 10.00, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata, a unei persoane in functia vacanta de "inspector de specialitate gradul I"
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul com. Deleni, pana la data de 20.02.2008, ora 16.00, cu urmatoarele documente:
 • BI/CI, original si copii,
 • livret militar, original si copii,
 • certificate de nastere, casatorie, original si copii,
 • carnet de munca, original si copie,
 • adeverinta medicala,
 • cazier,
 • diploma de studii, original si copie,
 • cerere pentru participare la concurs.
Conditii obligatorii de participare la examinare:
 • studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta,
 • vechimea in specialitatea studiilor de minim 8 ani,
 • cunostinte de operare PC
Tematica Bibliografie
 • Legea 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
 • Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea. nr. 337/2006, modificata si completata prin Legea nr. 128/2007 si OUG  94/2007;
 • Hotararea Guvernului nr. 71/2007, pentru aprobarea normelor de aplicare a proceselor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
 • Hotararea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 34/2006;
 • Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea ghidului pentru Atribuirea contractelor de achizitie publica;
 • Hotararea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitiie publica din OUG nr. 34/2006;
 • Hotararea nr. 1337/27.09.2006, privind completarea HG nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006;
 • OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publica;
 • HGR nr. 168/2007, pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Ordionantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri de proprietate publica.
                      Primar                                                               Secretar

                Gheorghe Furtuna                                              Gaina Constantin


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


ANUNT

    La data de 24.12.2007, ora 10.00, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs/examinare in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata a unei persoane de sex barbatesc in functia/meseria de "SOFER".
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul com. Deleni, pana la data de 21.12.2007, ora 16.0, cu urmatoarele documente:
 • CERERE, insotita de un CV si eventual referinte,
 • BI/CI, original si copii,
 • LIVRET MILITAR, original si copii,
 • CERTIFICAT DE NASTERE, CASATORIE, original si copii (unde este cazul),
 • CARNET DE MUNCA, original si copie (unde este cazul),
 • ADEVERINTA DE MUNCA.
 • CAZIER,
 • DIPLOMA DE STUDII, original si copie,
 • DOCUMENTE LEGALE CARE SA ATESTE PREGATIREA PRIOFESIONALA
    CONDITII OBLIGATORII DE PARTICIPARE LA CONCURS/EXAMINARE:
 • experienta profesionala atestata de carnet de conducere categoria B, C, E
 • Seriozitate si interes priofesional
       Primar                                                       Secretar
    Gh. Furtuna                                          Gaina Constantin
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

                                                        ANUNT

    La data de 24.12.2007, ora 10.00, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs/examinare in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata, a unei persoane de sex barbatesc in functia/meseria de "SOFER".
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul com. Deleni, pana la data de 21.12.2007, ora 16.00, cu urmatoarele documente:
 • CERERE, insotita de un CV si eventual referinte,
 • BI/CI, original si copii,
 • LIVRET MILITAR, original si copii,
 • CERTIFICATE DE NASTERE, CASATORIE, original si copii (unde este cazul),
 • CARNET DE MUNCA, original si copie (unde este cazul),
 • ADEVERINTA MEDICALA,
 • CAZIER,
 • DIPLOMA DE STUDII, original si copie,
 • DOCUMENTE LEGATE CARE SA ATESTE PREGATIREA PROFESIONALA
    Conditii obligatorii de participare la concurs/examinare
 • experienta profesionala atestata de carnet de conducere categoria B, C, E
 • seriozitate si interes profesional

    PRIMAR                                                          SECRETAR
   
Gh. Furtuna                                       Gaina Constantin
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


                                                                    Anunt

    La data de 23.11.2007, ora 10.30, la sediul Primariei Deleni, se organizeaza concurs in vederea incadrarii cu CIM pe perioada nedeterminata, a unei persoane in functia de "Auditor gradul I"
    Cei interesati se vor prezenta la secretarul comunei Deleni, pana in data de 21.11.2007, ora 16.00, cu urmatoarele documente:
 • BI/CI, original si copii,
 • LIVRET MILITAR, original si copii,
 • CERTIFICATE DE NASTERE, CASATORIE, original si copii;
 • CARNET DE MUNCA, original si copie (unde este cazul);
 • ADEVERINTA MEDICALA;
 • CAZIER
 • DIPLOMA DE STUDII, original si copie;
 • CERERE;
 • AVIZ D.G.F.P.
CONDITII OBLIGATORII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
 • studii superioare cu licenta in stiinte economice;
 • vechime in specialitate de minimum 8 ani
 • prezentarea pana la data intrarii in concurs a avizului dat de serviciul Audit din cadrul DGFP Iasi.
TEMATICA - BIBLOGRAFIE
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
 • Ordinul MFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit;
 • alte acte normative specifice ce vor fi comunicate de catre DGFP Iasi si secretarul conmunei Deleni.


Anunt pentru organizare concurs in data de 23.11.2007


Anunt de concurs la data de 03.08.2007, ora 13:30
in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata, a unei persoane de sex barbatesc in functia de "referent M/III - sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta"

Anunt de concurs la data de 03.08.2007, ora 10
in vederea incadrarii cu CIM pe durata nedeterminata a unei persoane in functia de "auditor gradul I"
Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC